REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO SKULLPOT

I. [Postanowienia Ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego SKULLPOT znajdującego się pod adresem internetowym www.skullpot.pl. 
 2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.skullpot.pl jest Błażej Brylski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBGroup Błażej Brylski, ul. Olimpijska 6A/2, 66-400 Gorzów Wlkp., posiadający NIP: 5992892339, REGON: 366528743. 
 3. Sprzedawca jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce asortymentu Skullz GmbH z siedzibą w Reiden, Szwajcaria. 
 4. Ze Sprzedawcą można kontaktować się:
 1. pisemnie z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych w ust. 2 powyżej;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@skullpot.pl;
 3. pod numerem telefonu: +48609704545, +41791947497. 
 1. Użytkownikiem Sklepu Internetowego zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego przestrzegania. 
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.skullpot.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie oraz odtworzenie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
 3. Podane przez Klienta dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora, którym jest Błażej Brylski zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności. 
 4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej www.skullpot.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie www.skulllpot.pl składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu


II. [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, produktu określonego w zamówieniu;

Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta w Serwisie;

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyk oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Klient/ Użytkownik Sklepu Internetowego/ Usługobiorca – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Klientem jest (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna, (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta poprzez akceptację Regulaminu;

Odstępujący – (1) konsument lub (2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy;

Produkttowar przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy/Skullpot.pl – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem elektronicznym www.skullpot.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt lub skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

Sprzedawca/Usługodawca – Błażej Brylski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBGroup Błażej Brylski, ul. Olimpijska 6A/2, 66-400 Gorzów Wlkp., posiadający NIP: 5992892339, REGON: 366528743

Strona internetowa sklepu – www.skullpot.pl 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługa elektronicznausługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienieoświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu

 

III. [Wymagania techniczne]

 1. W celu skorzystania z usług Sklepu Internetowego Klient powinien posiadać system informatyczny spełniający następujące kryteria:
  1)
  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  2) przeglądarka internetowa – w ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies.
  3) dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

IV. [Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym]

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: (1) Prowadzenie Konta Klienta i (2) Składanie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

 1. Prowadzenie Konta Klienta
 1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. 
 2. Korzystanie z usługi Prowadzenie Konta Klienta możliwe jest po jego zarejestrowaniu.
 3. Rejestracja nie jest konieczna w celu złożenia Zamówienia. 
 4. W celu zarejestrowania Konta Klienta należy wypełnić Formularz Rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Skullpot i przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór funkcji „zarejestruj się” znajdującej się na dole Formularza Rejestracyjnego. 
 5. Konto Klienta może zostać także zarejestrowane w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a znajdującego się na końcu Formularza Zamówienia.
 6. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło do Konta Klienta. 
 7. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
 8. W celu zarejestrowania Konta Klient zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu poprze zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji. 
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. 
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 11. W ramach Usługi Prowadzenia Konta Klienta udostępniany jest Klientowi dedykowany panel w ramach strony Sklepu Internetowego, do którego Klient ma nieograniczony dostęp. 
 12. Klient może w panelu dokonywać zmian danych, które wskazał podczas rejestracji Konta Klienta, jak również śledzić stan swojego zamówienia. Klient posiada również dostęp do historii złożonych i zrealizowanych zamówień. 
 13. Klient posiadający Konto Klienta może zgłosić żądanie jego usunięcia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konto Klienta zostanie usunięte w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
 14. W przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. 
 15. Dostęp do Konta Klienta z przyczyn wymienionych w pkt. 14) powyżej pozostaje zablokowany przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. O dokonanej blokadzie Sprzedawca informuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w procesie rejestracji. 

2. Formularza Zamówienia

 1. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór funkcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy składa zamówienie przez wypełnienie Formularza Zamówienia i jego wysłanie do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin oraz potwierdza realizację przez Sprzedawcę obowiązku informacyjnego poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów.

 

V. [Warunki zawierania Umowy Sprzedaży]

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór funkcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. 
 4. Klient może sprawdzić zawartość koszyka w dowolnym momencie, bez zobowiązań, klikając przycisk „Koszyk”. Klient może zmienić Produkty w „Koszyku” lub usunąć produkty z „Koszyka” za pośrednictwem funkcji „Ilość” oraz „x”. 
 5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy składa zamówienie przez wypełnienie Formularza Zamówienia i jego wysłanie do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupują i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin oraz potwierdza realizację przez Sprzedawcę obowiązku informacyjnego poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów. 
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą potwierdzenie jego złożenia oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji, jak również dane do dokonania płatności. 
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8. powyżej dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8. powyżej.  Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

VI. [Sposoby i terminy płatności za Produkt]

 1. Zapłata ceny za zamówiony Produkt następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 35 1160 2202 0000 0003 2135 0504 prowadzony przez Millenium Bank. 
 2. Wszelkie dane dotyczące płatności zawarte są w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta zawierającej potwierdzenie Zamówienia 
 3. Zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 
 4. W tytule przelewu Klient podaje numer zamówienia. 
 5. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji osobistego odbioru Produktu płatność za Produkt może nastąpić gotówką przy odbiorze osobistym. 
 7. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 8. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia fakturę. 
 9. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres info@skullpot.pl podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

 

VII. [Dostawa, koszty, sposoby i termin realizacji Zamówienia]

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest na Stronie Sklepu Internetowego w „Podsumowaniu koszyku”.
 2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
 3. Dostawy Produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium całego kraju.
 4. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy poprzez:
 1. odbiór osobisty z siedziby Sprzedawcy w godzinach otwarcia Showroomu;
 2. przesyłkę kurierska;

przy czym dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, a odbiór osobisty jest bezpłatny. 

 1. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, Produkt będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Koszt dostawy kurierskiej określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej Produkty i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi i wielkości asortymentu przy składaniu zamówienia.
 3. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy. 
 4. Wysyłka Produktu, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Wysyłka Produktów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.
 5. Sprzedawca zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

 

VIII. [Reklamacje]

Klient może składać reklamacje (1) w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z usług świadczonych elektronicznie oraz (2) w związku z zawartą Umową Sprzedaży. 

(1) Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres info@skullpot.pl lub pisemnie z wykorzystaniem danych adresowych Usługodawcy. 
 2. W opisie reklamacji zaleca się podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy, danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
 3. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

(2) Reklamacja w związku z zawartą Umową Sprzedaży. 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. W przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamacja w związku z zawartą Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres info@skullpot.pl lub pisemnie z wykorzystaniem danych adresowych Sprzedawcy. 
 4. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 8. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 10. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 11. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W przypadku, gdy zakup Produktu został dokonany bez rejestracji Konta Klienta Sprzedawca wysyła odpowiedź na adres, z którego wysłana została reklamacja.  
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Lipowa 63, 66-415 Chwalęcice. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 13. Do wykonania instalacji zalecamy wynajęcie profesjonalnej firmy hydraulicznej.
 14. Rękojmia nie obejmuje Produktów, w których wada powstała wskutek:
 1. umyślnego uszkodzenia lub niedbalstwa;
 2. uszkodzenia niewynikającego z wady Produktu;
 3. wypadku, pożaru, zalania, powodzi, eksplozji lub innego oddziaływania siły wyższej na Produkt; 
 4. normalnego zużycia będącego wynikiem eksploatacji lub innych naturalnych procesów;
 5. użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu;
 6. wadliwego instalacji Produktu lub niezgodnej z instrukcją montażu;
 7. instalacji Produktu dokonanej przez nieprofesjonalną firmę hydrauliczną;
 8. nadmiernych obciążeń lub nadmiernej eksploatacji;
 9. nieprzeprowadzania czynności konserwacyjnych i pielęgnacyjnych lub niewłaściwych czynności konserwacyjnych i pielęgnacyjnych;
 10. użytkowania Produktu w sposób wykraczający poza normalny zakres użytkowania lub zakres użytkowania przewidziany w instrukcji lub powstałych w wyniku obchodzenia się z Produktem w sposób sprzeczny niż zalecany przez Sprzedawcę i producenta wyszczególniony tutaj; 
 11. zanieczyszczeń spowodowanych użyciem niewłaściwych środków chemicznych i narzędzi;
 12. uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi;
 13. powstałego osadu kamiennego lub żelaznego;
 14. dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych lub samowolnych przeróbek;
 15. używania nieoryginalnych części zamiennych;
 16. zniszczenia lub uszkodzenia podczas transportu;
 1. W stosunku do Klientów – przedsiębiorców, oraz do Klientów, którzy zawierają ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca modyfikuje swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, określoną przepisami Kodeksu cywilnego, w ten sposób, że wyłącza uprawnienia wynikające z rękojmi.
 1. używania nieoryginalnych części zamiennych;

 

IX. [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji] 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem. Z punktem można się skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 22 56 60 332 lub 22 55 60 333 lub pisząc na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego – więcej informacji można znaleźć pod na stronie http://spsk.wiih.org.pl/index.php  
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej – więcej informacji można znaleźć na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy; 
 3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php 

 1. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i Sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

 

X. [Odstąpienie od Umowy]

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na warunkach wskazanych w ust. 1 powyżej przysługuje również osobie fizycznej prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
 3. Pozostałym Przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje. 
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres: ul. Olimpijska 6A/2, 66-400 Gorzów Wlkp; 
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@skullpot.pl;
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 2. Osoba odstępująca od Umowy może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 2. w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez odstępującego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Odstępujący, chyba że Odstępujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Odstępującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Odstępującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Odstępującego dowodu jego odesłania. 
 4. Odstępujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. 
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 12. powyżej wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Odstępujący może zwrócić Produkt na adres: ul. Olimpijska 6A/2, 66-400 Gorzów Wlkp., lub ul. Lipowa 63, 66-415 Kłodawa.
 6. Przed odesłaniem Produktu do Sklepu należy dobrze go zabezpieczyć. 
 7. Dokonanie zwrotu Produktu jest możliwe również bezpośrednio w Showroomie Skullpot znajdującym się przy ul. Lipowej 63, 66-415 Kłodawa w godzinach otwarcia Showroomu. 
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Odstępującego od umowy, które obowiązany jest ponieść obejmują:
 1. jeżeli Odstępujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Odstępującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Odstępującemu w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Odstępującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Odstępującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

 

XI. [Postanowienia dotyczące przedsiębiorców]

 1. Niniejszy punkt XII Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie dotyczą Klientów lub Usługobiorców będących Konsumentami lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawierających umowy bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

XII. [Postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w związku z wprowadzeniem nowych usług czy funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego. 
 2. Zmiany Regulaminu są skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. 
 3. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie na Stronie Internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie przez okres 14 dni kalendarzowych. 
 4. Usługobiorcy posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu Rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. 
 5. Klient przy pierwszym logowaniu na Stronie Internetowej Sklepu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą. 
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane poniższe wymagania to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdy zmiana Regulaminu skutkować będzie wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
Shopping Cart
Scroll to Top