Przykładamy dużą wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa użytkowników w zakresie danych osobowych, które zostają nam powierzone w toku korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.skullpot.pl. Stosujemy nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych, jak również dbając o prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem, przedstawiamy obowiązująca u nas Politykę Prywatności i Politykę Cookies. 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe jest Błażej Brylski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBGroup Błażej Brylski, ul. Olimpijska 6A/2, 66-400 Gorzów Wlkp., posiadający NIP: 5992892339, REGON: 366528743. Z Administratorem można się kontaktować:

 1. pisemnie z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych powyżej;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@skullpot.pl;
 3. pod numerem telefonu: +48609704545, +41791947497. 

 

Podstawa, cel i zakres przetwarzania, czyli jakie dane przetwarzamy, po co i w jaki sposób 

Przetwarzając dane osobowe zbieramy informacje, które są przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników korzystających lub planujących skorzystać z naszych usług, w tym oferowanych w ramach strony internetowej. Sklep internetowy prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym można się zapoznać tutaj. W zależności od tego, której Usługi dotyczy aktywność Użytkownika przetwarzamy dane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przez który należy rozumieć m.in. prowadzenie dokumentacji podatkowo-księgowej, wypełnienie obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu promocji działalności Administratora i prowadzeniu komunikacji  w ramach fanpage, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje Facebook, Instagram tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów własnych, dbaniu o wizerunek marki, zapewnianie ciągłości komunikacyjnej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. w celu zapewnienia poprawności działania usług w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. w celu zapewniania właściwej obsługi klienta realizowanej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub bezpośredniej rozmowy telefonicznej, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zakresie realizacji celów Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy, adres korespondencyjny, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
 2. Iinformacje dotyczące urządzenia Użytkownika – adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Ww. dane osobowe przetwarzane są w przypadku rejestracji konta w serwisie Administratora, składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, użytkowania serwisu, kontaktu z Administratorem. 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów tj. współpracujący z Administratorem dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, firmy kurierskie, producent – w przypadku wykonywania praw z gwarancji. 

 

Przekazanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Z uwagi na fakt przekazania danych do Facebook Ireland Ltd. dane mogą być przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych. 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektronicznych lub do czasu realizacji umowy sprzedaży. W zakresie danych przetwarzanych w celu rejestracji konta w serwisie Administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia konta. W zakresie dokonanej umowy sprzedaży dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, który co do zasady wynosi 3 lata w zakresie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz 6 lat w przypadku osób fizycznych. Dane finansowo-księgowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano zakupu. 

Dobrowolność przekazania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest wymagane przepisami prawa. 

 

Uprawnienia użytkowników

W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

 

Zmiana Polityki prywatności

Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Shopping Cart
Scroll to Top